Akkrum.net

De geactualiseerde plannen voor uitbreiding van recreatiepark Tusken de Marren in Akkrum worden met verdeelde reacties ontvangen. Projectontwikkelaar Bert Rotteveel wil nog eens 195 vakantievilla’s en woonarken bovenop de bestaande 96 recreatiewoningen aan de Meinesleat realiseren. Het gaat om een plan dat vlak na de aankoop van de toenmalige gemeentelijke camping in 2008 door Rotteveel al werd gepresenteerd, maar nog niet is gerealiseerd.  Inwoners van Akkrum en Nes waarschuwen enerzijds voor een tweede Giethoorn, terwijl anderen ook de economische voordelen zien.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen hebben geen bezwaren tegen de aard en schaalgrootte van het park, maar wijzen er op dat de provincie nog ontheffing moet verlenen. Recreatieparken in Friesland mogen niet groter dan tweehonderd woningen zijn, maar van die regel kan eventueel worden afgeweken. Het verzoek daartoe ligt nu bij de provincie.

In het dorp wordt het vernieuwde plan breed gedragen, schrijven de initiatiefnemers in een brief aan het college. Ze verwijzen onder andere naar de dorpsbelangavond van 2022 en gesprekken met sportverenigingen, waarin het plan werd gepresenteerd. Negentig recreatiewoningen zijn aan de zuidwestzijde van de Meinesleat ingetekend. Rondom het bestaande park Tusken de Marren aan de noorzijde komen er nog eens 68 nieuwe recreatiewoningen en 37 woonarken bij.

Zwembad
Het Masterplan 2.0 voorziet nog steeds in de aanleg van een dorpsstrand, een zeilplas, zwembad, overdekte speelvoorziening, bijpassende horeca en gemeenschappelijke ruimten. Een nieuw clubhuis voor AWS Eendracht is geschrapt, omdat de watersportvereniging al jaren op uitvoering van de plannen wacht en graag verder wil. Tennisvereniging Akkrum wacht met smart op de aanleg van twee nieuwe padelbanen, maar zit in de knel omdat de definitieve locatie van de nieuwe toegangsweg naar het park nog niet is vastgesteld. De bewoners van de haven willen de weg zover mogelijk van hun huis hebben.

Twijfel
Het Heerenveense college twijfelt aan de ambitieuze doelstelling van de projectontwikkelaar voor duurzaamheid en circulariteit. ,,Ze zijn misschien niet allemaal haalbaar. Hij heeft grootse plannen met duurzaamheid en circulariteit in de planuitwerking. Feit is dat een deel van de ambities nog in het vervolgproces uitgewerkt moeten worden en mogelijk blijkt daaruit dat een deel van de voorgenomen maatregelen niet uitvoerbaar is.’’

Goedkeuring van een nieuw bestemmingsplan komt er niet zonder meer, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Bijna zeventig recreatie-eenheden zijn in de buurt van een hogedrukaardgasleiding van de Gasunie geprojecteerd. ,,Dit is niet verboden, maar uitgangspunt is dat er niet gebouwd wordt. Omgevingdsdienst FUMO en de brandweer komen waarschijnlijk met een negatief advies. Als de projectontwikkelaar daar niet of deels aan tegemoetkomt, zal het college een belangenafweging moeten maken.’’

Economisch zijn er voordelen, aldus het college. ,,De ligging van Akkrum in het Friese merengebied maakt Akkrum bij uitstek geschikt voor een groot recreatiepark. De middenstand en horeca in Akkrum zijn groter dan verwacht mag worden bij een dorp met dit inwoneraantal. Door een parkuitbreiding wordt het draagvlak onder winkels en horeca vergroot.’’

Haast
De projectontwikkelaar wil dat de gemeente Heerenveen nog vóór 1 januari 2024 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt. Op die datum treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die volgens zijn inschatting voor nog meer vertraging kan zorgen. De eerste plannen voor uitbreiding van het recreatiepark dateren van 2010. De gemeente Boarnsterhim verkocht camping in 2008 aan de huidige projectontwikkelaar; stacaravans maakten in de loop van de jaren plaats voor vakantiewoningen.

Reacties
In een ingezonden stuk op Akkrum.net en de reacties daarop op de Facebook-pagina van Akkrum.net zeggen schrijvers bang te zijn dat ..de verhouding inwoners-vakantiegangers volledig zoekraakt’’. Anderzijds worden de economische belangen benadrukt. Ook is er een pleidooi voor de bouw van woningen voor nieuwe werknemers in de recreatiesector én voor jongeren, die graag in Akkrum en Nes willen wonen, maar noodgedwongen nog steeds thuis bij hun ouders zitten.

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Lees ook:

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan/illustratie: Bureau Stad en Land

231117 Akkrum uitbreiding recreatiepark c TuskendeMarren

Er is één reactie:

  • Núver dat der ferlet is fan boumateriaal, stikstofromte, romte op it stroonmet en arbeiders foar hûzen - foar bygelys jongerein - mar dat soks al kin...

    Sa'n plan smyt mear fersmoariging op troch al dy minsken dy't hjir mei de auto komme. It wurdt noch drokker yn it doarp, de winkel én noch mear minsken dy't net witte hoe't it mei it farren moat.

(advertentie)