Akkrum.net

Vrijwilligers zijn vrijdag 1 maart 2024 begonnen met de opbouw van Akkrum yn ’t Ljocht, de wandeltocht die op zaterdagavond 2 maart plaats vindt. “Moarntejûn moat alles klear wêze foar de 500 dielnimmers, dy’t de rûte rinne sille en derfoar moatte hiel wat lampkes en ljocht ophongen wurde.” zegt Marja Wiersma van Dreamteater Akkrum.  “Mar mei alle help dy’t we fan frijwilligers krije, moat dat wol slagje.”

Uitverkocht

Akkrum yn ’t Ljocht was binnen de kortste keren uitverkocht. “Achterôf hiene we wol 800 kaarten ferkeapje kinnen dus we hawwe spitigernôch in soad minsken teloarstelle moatten. De dielnimmers rinne dwers troch in pear lytse lokaasjes en dêrom hawwe we in fergunning foar maksimaal 500 rinners. Want we moatte al dy rinners wol wat kreas troch de lokaasjes hinne krije en besykje opstoppings foar te kommen. Dus mear as 500 kin ek echt net.” 

Beleven

Natuurlijk zijn de mensen vrij om de wandelroute buiten te lopen. Maar voor de optredens binnen is een kaartje nodig. De start en finish van Akkrum yn 't Ljocht is bij de sporthal. Vanaf 18.45 uur vertrekt er om de acht minuten een groep van 50 wandelaars. “We gean derfan út dat de minsken tusken twa en trije oeren oer de tocht dogge. Want der is in soad te sjen, te hearen en te belibjen.”

Na de tocht is er feest in de sporthal met een optreden van Frerik de Swetser. Iedereen is hier welkom, ook de niet-wandelaars. De toegang is gratis. 

Foto's : Dreamteater Akkrum

240301 Akkrumynitljocht opbouw2

 

Er is één reactie:

(advertentie)