Akkrum.net

Het wooncomplex Welgelegen in AKkrum is in 1929 in gebruik genomen als “een tehuis voor oude dames uit den gegoeden burgerstand”. Het initiatief daartoe kwam van de in 1924 op 82-jarige leeftijd overleden Suster van der Vegt, die daar bij testament toe besloot. Het sierlijke hoofdgebouw met aan weerskanten vijf woningen is vijf jaar na haar dood in gebruik genomen. In Akkrum is een straat naar haar vernoemd. Inmiddels wonen ook mannen in Welgelegen. De beherende stichting besloot daar een aantal jaren geleden toe. De verhuur van de woningen was volgens het testament mogelijk ‘aan ongehuwde dames en weduwen zonder inwonende kinderen uit den fatsoenlijken burgerstand, de Protestantsche godsdienst belijdende en wonende in de provincie Friesland of in die provincie geboren uit Friesche ouders, wier inkomsten niet toereikend zijn om in hun onderhoud behoorlijk te voorzien, een zorgeloos en rustig leven zooveel doenlijk te verzekeren’. Het hoofdgebouw werd in 1970 op de lijst van beschermde monumenten geplaatst

https://www.akkrumaldennij.nl/

Foto: Stifting Akkrum Ald en Nij

Nog geen reacties.

(advertentie)