Akkrum.net

Werk aan de winkel in Akkrum-Nes: een werkgroep wil plannen maken voor landbouw, woningbouw en nog veel meer.

Een werkgroep uit Akkrum-Nes wil een allesomvattend gebiedsplan voor het tweelingdorp maken. De leden ervan denken daarbij aan woningbouw, infrastructuur, recreatie, bedrijfsterreinen, landbouw, energie en duurzaamheid. Ze constateren dat de gemeente niet de slagkracht en deskundigheid heeft om tot het maken van plannen en de uitvoering ervan te komen. Daarom nemen ze zelf het heft in handen.

Het initiatief is een vervolg op de inmiddels vastgestelde Dorpsvisie Akkrum-Nes 2021-2030, waarin veelal kleine initiatieven zijn benoemd. De herinrichting van de Tsjerkebleek is een voorbeeld daarvan; de uitvoering ervan gaat binnenkort los. ,,Wy wolle ek graach de grutte linen foar de kommende jierren útsette’’, vertelt voorzitter Aize Wijnstra van de vereniging Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, die samen met de Stichting Akwaseum het voortouw neemt.

Voor het uitvoeren van de plannen is al contact met de gemeente gezocht. Wethouder Sybrig Sytsma reageerde aanvankelijk behoudend, maar werd gaande het gesprek allengs enthousiast, aldus dorpsbelangvoorzitter Wijnstra. Zij bespreekt het idee in het college van burgemeester en wethouders. Ook willen beide clubs met provincie en Wetterskip Fryslân om tafel. Verder zoeken ze specifieke deskundigheid op allerlei gebied. ,,Allinne kinne jo soks net dwaan. Dêr binne wy as doarpsbelang ek te lyts foar.’’

Volgens de briefschrijvers delen de verenigingen, clubs en organisaties in het dorp hun bezorgdheid. Op een eerste bijeenkomst kwam acht van de ruim veertig aangeschreven organisaties af. ,,Ze zijn blij met de voorgenomen stappen’’ van Plaatselijk Belang en Stichting Akwamuseum. De beide organisaties willen in het voorjaar opnieuw met de clubs en verenigingen uit de beide dorpen om tafel. ,,Een belangrijke eerste stap is het inventariseren van wensen, ideeën en knelpunten.’’

"Gemeente worstelt met deskundigheid"
In een brief aan de organisaties in Akkrum-Nes schrijven de initiatiefnemers dat ze zich realiseren dat ,,de gemeente ons dorp goedgezind is, maar worstelt met de capaciteit en deskundigheid’’ om plannen daadwerkelijk te realiseren. De ideeën en wensen komen uiteindelijk samen in een boekwerkje, dat niet alleen aan de bewoners maar ook aan de betrokken overheidsinstanties wordt gepresenteerd. ,,De gebiedsschets is voor de overheden een belangrijke basis om de planvorming op te pakken’’, aldus de briefschrijvers.
 

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)