Akkrum.net

De manier waarop de nieuwe centrumvisie voor Akkrum tot stand is gekomen, roept vragen op. GroenLinks-fractievoorzitter en beoogd wethouder Gerrie Rozema van Heerenveen constateert dat een deel van de inwoners zich niet gehoord voelen. Ze stelt daar donderdag 28 april 2022 vragen over in de raadscommissievergadering, waarin het bijna 3,9 miljoen euro kostende plan voor het centrum van Akkrum wordt besproken.

Het herkozen gemeenteraadslid uit Akkrum stelt de vragen naar aanleiding van verschillende reacties uit het dorp en de inspraakavonden. ,,Geprobeerd is iedereen bij de besluitvorming te betrekken. Mensen voelen zich echter niet gehoord doordat een deel van de inspraakavonden alleen online waren. Andere dorpsbewoners geven aan dan hun inbreng gewoonweg wordt genegeerd.’’

De reacties laten wat Rozema betreft vooral zien hoe belangrijk het is dat voorafgaand aan een proces heldere afspraken worden gemaakt over het doel en de te volgen routes met ijkpunten. Volgens haar is het van belang wie bij de plannenmakerij betrokken moeten worden, wie waarover gaat en hoe met de verschillende belangen wordt omgegaan. ,,We moeten elke inbreng serieus nemen. Ook moet goed worden vastgelegd wie uiteindelijk beslist. Is het nu wel echt een plan voor en door inwoners, zoals wordt aangegeven in de centrumvisie?’’

Woningbouw
Aan de vooravond van de gesprekken over de nieuw te vormen coaltie in de gemeente Heerenveen houdt Gerrie Rozema zich met tal van onderwerpen voor de raadsperiode van de komende vier jaar bezig. De bouw van een tweede recreatiepark met negentig nieuwe woningen en 40 woonarken bij Akkrum is daar een van.

,,De komst daarvan mag niet ten koste gaat van het bouwen van woningen voor jongeren en starters’’, vindt het GroenLinks-raadslid. Ze ziet graag dat met name het aantal te realiseren recreatiewoningen bij een dorp als Akkrum past. De raadsfractie stelde daar begin dit jaar vragen over. ,,De verhouding tussen Akkrum en het recreatiepark mag niet zoek raken.’’

Rozema is ook van oordeel dat het wandelgebied en een strandje in het nieuwe recreatiepark er moeten komen. ,,Dat mogen geen opties zijn of laatste fasen van een totaalplan, die uiteindelijk niet door gaan.’’ Een ander aandachtspunt is dat het nieuwe park tegen het Natura 2000-gebied richting Terherne aanligt. ,,Je kunt je afvragen hoe wenselijk dat is.’’

 

Wie is Gerrie Rozema?

Gerrie Rozema uit Akkrum is raadslid voor GroenLinks in de gemeente Heerenveen.

Gerrie Rozema (52) is al jaren actief voor GroenLinks en is na de gemeenteraadsverkiezingen, die eerder dit jaar werden gehouden, ook wethouderskandidaat. Met haar man en vijf kinderen woont ze ruim twintig jaar in Akkrum. Van 2010 tot 2014 zat Rozema in de gemeenteraad van Boarnsterhim. Na de herindeling in januari 2014 werd ze eerst commissielid voor GroenLinks Heerenveen en vanaf 2015 raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heerenveen.

Na een tweetal banen als docent geschiedenis en staatsinrichting, in Amsterdam en in Heerenveen, werkt Gerrie Rozema sinds 2003 als lerarenopleider aan NHL Stenden Hogeschool. De afgelopen jaren was zij werkzaam als docent en teamleider van ITESS (International Teacher Education Secondary School) op de NHL Stenden-locatie in Groningen.

 

Plan centrum Akkrum in raadscommissie

De plannen voor de herinrichting van het centrum van Akkrum worden besproken in de raadscommissies Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Heerenveen. Over vijf deelprojecten wordt beslist. De kosten ervan bedragen in totaal 3.864.900 euro. Het gaat om de volgende

- Herinrichting Centrum Akkrum
- Ophogen brug Wide Stege
- Opwaarderen brug Buorren
- Herinrichting evenemententerrein
- Versterken profiel waterrecreatie

De centrumvisie en bijbehorende raadsstukken zijn daar te downloaden, net als de ingezonden pleidooien van Kees Middendorp en Meinard Fransen.

De centrumvisie komt om ongeveer 20.15 uur aan de orde en is rechtstreeks te volgen op de website van de gemeente Heerenveen.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heerenveen/574784f8-9f50-48eb-a390-59396a88238c

Raadscommissievergadering donderdag 28 april 2022, 20.15

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

 

Nog geen reacties.

(advertentie)