Akkrum.net

De Fryske Akademy in Leeuwarden tijdens een renovatie.

Sake P. Roodbergen uit Akkrum is tot lid van verdienste van de Fryske Akademy benoemd. Volgens het wetenschappelijk instituut uit Leeuwarden is dat vanwege zijn grote verdiensten voor de Friese cultuur. Hij kreeg het bijbehorende speldje op de 84ste Akademydag toen ook drie andere Akademyleden werden benoemd: Martsje Miedema-Loonstra, drs. Lida Dykstra en Immie Jonkman.

Zijn hele leven lang is Sake Roodbergen gefascineerd geweest door de natuur in en buiten Fryslân. Hij was leraar biologie aan de openbare mavo in Akkrum. Hij was lange tijd bestuurslid van Vogelwacht Akkrum en onder andere hoofdredacteur fan it BFVW-tijdschrift Vanellus. Zijn landelijke doorbraak kwam toen hij in 1987 werd gevraagd in de Commissie Beleidsleiding van de Bond van Friese Vogelwachten.

Vanaf 2004 was Roodbergen actief betrokken bij het vaststellen van tal van officiële naamlijsten. Met zijn inspanningen heeft hij enorm bijgedragen aan de uitbouw van het Fries als taal van wetenschap en beleid. Hij heeft bij veel Friezen (nieuwe) interesse opgewekt voor Friese namen voor alles wat leeft en het gebruik van deze Friese namen gestimuleerd.

Foto boven: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

220916 Akkrum SakePRoodbergenkrigetFryskeAkademy ledespjeldsje

Nog geen reacties.

(advertentie)