Akkrum.net

Zorgen over impact op het landschap

 De gemeenteraad van Heerenveen heeft donderdagavond ingestemd met de komst van het regelstation aan de afrit van de A32 bij Akkrum. Door de toename van vraag en aanbod is het elektriciteitsnet overvol. Nieuwe aansluitingen voor bedrijven die met behulp van een zonnepark of -dak grootschalig energie terugleveren aan het net, moeten wachten tot er met behulp van dit regelstation weer meer ruimte ontstaat. Door alle politieke partijen werd de noodzaak van de komst van het station erkend.

Toch was er zorg over de impact die het station – een halfopen gebouw van circa 38 bij 8 meter met plat dak en een goothoogte van 4,20 meter – op het landschap zal hebben. Zoals in een van de zienswijzen die was ingediend op het voornemen om de bouw van het regelstation toe te staan werd gememoreerd, hoeft het gebouw aan veel minder eisen te voldoen dan de naastgelegen scholen. “Nu wordt er, zoals de Akkrumers dat noemen, schaamgroen omheen geplaatst”, aldus PvdA-raadslid Gerrit van der Wal

Groenlinks en D66 dienden elk een motie in. Eerstgenoemde motie riep het college op om samen met Rijkswaterstaat, de organisatoren van het Akkrumer project Bosk en andere inwoners en organisaties uit Akkrum en Nes aan tafel te gaan om te kijken of de realisatie van een bos rondom de afrit van de A32 tot de mogelijkheden behoort. Ondanks het weerwoord van Wethouder Van Veen, die aangaf dat een oproep aan Rijkswaterstaat, zonder financiële bijdrage van de gemeente geen zoden aan de dijk zet, werd de motie aangenomen. CDA(3), CU(1), SP(1) en VVD(4) stemden tegen, PvdA(5), D66(3), FNP(3), GBHeerenveen(1), Groenlinks(3), Heerenveen Lokaal(3) stemden voor.

De motie van D66 gaf het college de opdracht een moreel appel te doen op het bedrijf Liander dat het regelstation laat bouwen. Liander zou volgens de partij architectonische en landschappelijke aanpassingen moeten doen die het gebouw in lijn brengen met het naastgelegen schoolgebouw. Wethouder Van Veen wierp tegen deze motie dat de regels over landschappelijke inpassing en welstand gewoon gevolgd zijn. “Zowel welstandsorganisatie Hûs en Hiem (architectonisch) als de Provincie (landschappelijke inpassing) hebben ingestemd met de plannen. Liander bouwt het station zuinig en doelmatig.”

Ook in dit geval bleek de gemeenteraad niet gevoelig voor de argumenten van de bestuurder. De raad stemde in met de motie: voor stemden D66 (3), FNP (3), GB Heerenveen (1), HeerenveenLokaal (3), PvdA (5); tegen stemden: CDA (3), ChristenUnie (1), GroenLinks (3), SP (1),VVD (4)

 

 

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Nog geen reacties.

(advertentie)