Akkrum.net

Iepenloftspul De Heksen groot succes
Iepenloftspul De Heksen groot succes

De tuin van Coopersburg is weer opgeruimd en de rust is teruggekeerd. Alleen de blauwe container en de koks-kar van Hotel Coopersburg herinneren nog aan het iepenloftspul De Heksen dat hier vorige week voor de vijfde en laatste keer werd opgevoerd. De opruimploeg heeft vier dagen keihard gewerkt om deze klus te klaren. “We skrokken der suver fan hoefolle guod we de ôfrûne moannen nei de tún ta sleept hawwe en dat moat der dan fansels ek wer fuort” zeggen John Gijsman en Jouke Poortman van Dreamteater Akkrum. “Tongersdei wie de lêste foarstelling en freedtemoarn betiid wiene de earste frijwilligers hjir alwer om de boel ôf te brekken en op te romjen. Twa tribunes, al it ljocht en lûd, dekôrstikken, de tenten, it horeka-plein, toiletweinen en gean sa mar troch. It wie in bealich fol wurk mar we binne bliid dat we mei De Heksen echt wat moais delsetten hawwe.”

Belevenis

Bewoner Sieta Heida van het wooncomplex Coopersburg is blij dat de rust weer teruggekeerd is in de tuin: “It wie wol drok mei al dy minsken, al dat ferkear en dat geheister yn ‘e tún. Mar ik fûn it ek hiel gesellich hear. En ik ha genoaten fan de foarstelling en de tún dy’t sa moai yn it ljocht stie, echt prachtig.”

Een andere bewoner van Coopersburg zegt dat ze de belevenis van De Heksen achter haar huis nooit meer zal vergeten: “Het was zo mooi, alles klinkt nog na in mijn oren.”

Mei-inoar

Het bestuur van Dreamteater Akkrum is heel tevreden met hoe de voorstellingen verlopen zijn: “De útdagings yn ‘e lêste wike mei it minne waar en de technyske tsjinfallers wiene swier en kosten in soad energy mar úteinlik waarden de fiif foarstellingen fan De Heksen in boppeslach. We mochten mear as 1600 besikers ferwolkomje en we hawwe hiel folle moaie en positive reaksjes op it stik krigen. En at je dan ek noch goeie resinsjes fan de regionele parse krije dan binne je fansels grutsk. Akkrum wie net echt in namme yn de wrâld fan de iepenloftspullen mar dit jier wol. En dat hawwe we mei-inoar en mei in soad stipe fan ‘e ynwenners fan Akkrum en Nes dochs mar moai foarinoar krigen.”

Unwennich

De spelers en zangers en het creatieve team hebben na de laatste voorstelling op donderdag 28 september in de Kromme Knilles afscheid van elkaar genomen.

“Ik waard der suver wat melangoalysk fan.” zegt Anneke Wiersma die de rol van Beppe speelde. “Fansels, it wie geweldich! Ik hie in prachtige rol en it grutste part fan it publyk hat genoaten fan De Heksen. En dêr dogge je it foar. Mar nei de lêste foarstelling is it ek echt foarby. Dat heart by toaniel en teater mar dat is wol wenne neidat je hast in jier lang hiel yntensyf gearwurke hawwe mei-inoar.”

Joke Poortman, dy’t de rol fan Opperheks spile, is it dêrmei iens “In jier lang is der sa folle en sa hurd oefene troch eltsenien en dat is in hiel moai en yntensyf proses. Alle spilers en sjongers hawwe sa folle leard fan dizze regisseur en musikaal lieder. Dat wie echt geweldich en dat sjogge je ek wer werom yn it stik. En dan spilest dyn lêste foarstelling en dan is it ek echt oer. Dan binne je wurch mar tagelyk ek wer ûnwennich. Want wat hiene we in moaie ploech misken en wat ha we it leuk hân mei-inoar. Takom wike freed wurdt bekind makke wa’t de winners binne fan de Gouden Gurbes. Spannend fansels mar ek sa leuk om elkoar dan wer te sjen.”

Feest

Regisseur Job de Roo heeft het iepenloftspul De Heksen als een feestje beleefd: “Het was een heel leuk maar ook een pittig jaar in Akkrum. Er is heel veel gebeurd maar iedereen heeft geknald en ik ben heel blij met hoe de voorstelling uiteindelijk is geworden. We kregen goeie reacties van het publiek en goeie recensies, waarbij het verhaal is overgekomen en dat laatste is voor mij het belangrijkste.”

Muzikaal leider Bas Meekhof vond zijn periode in Akkrum in één woord fantastisch: “Ik heb met een heerlijke ploeg mensen samengewerkt. Er was respect voor iedereen en veel gezellligheid onderling. Soms was het hectisch maar dat was het voor tweehonderd procent waard”

Beide benoemen ze het harde werken van iedereen: “De wil hebben om zoveel en zo hard te werken voor iets wat je vrijwillig doet, dat is misschien wel typisch Akkrum”.

Recensies

Recensies in de pers over het iepenloftspul De Heksen:

Friesch Dagblad:Iepenloftspul yn Akkrum delset yn prachtich dekôr, ‘De Heksen’ is in feest om nei te sjen.

Omrop Fryslân:Iepenloftspul Akkrum yn tovereftich dekôr smakket nei mear."

Ljouwerter Krante:Job de Roo makket fan De Heksen sprankjelend en enerzjyk muzykteater. It waard in ynspirearjende en spannende jûn.

Op 13 oktober worden de Gouden Gurbes uitgereikt in Theater Sneek. Dertien iepenloftspullen doen dit jaar mee aan de strijd om deze felbegeerde trofees waaronder de Gouden Gurbe voor de beste voorstelling, beste hoofdrol, beste bijrol en de publieksprijs.

Fotografie: Margon Zondag

231005 margot zondag heksen akkrum 01231005 margot zondag heksen akkrum 03231005 margot zondag heksen akkrum 04231005 margot zondag heksen akkrum 05231005 margot zondag heksen akkrum 06231005 margot zondag heksen akkrum 07231005 margot zondag heksen akkrum 08231005 margot zondag heksen akkrum 09231005 margot zondag heksen akkrum 10231005 margot zondag heksen akkrum 11231005 margot zondag heksen akkrum 12231005 margot zondag heksen akkrum 13231005 margot zondag heksen akkrum 14231005 margot zondag heksen akkrum 15

Meer foto’s van het iepenloftspul De Heksen en de recensies staan op: www.dreamteater.nl

Foto's: Margo Zondag

Nog geen reacties.

(advertentie)